Documenten en wetgeving

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is een organisatie die het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen van een gebouw met meerdere eigenaren regelt. De regelgeving rondom VvE's is vastgelegd in verschillende documenten en wetten. Deze regels zorgen ervoor dat alles soepel verloopt en dat er duidelijkheid is voor alle betrokken eigenaren. Hieronder bespreken we de belangrijkste reglementen die een rol spelen binnen een VvE.


Splitsingsakte en Splitsingsreglement

Splitsingsakte: Dit is het belangrijkste juridische document van een VvE. Het bevat de officiële splitsing van het gebouw in afzonderlijke appartementsrechten. In deze akte wordt vastgelegd welke delen van het gebouw privébezit zijn en welke delen gemeenschappelijk eigendom zijn.
Daarnaast bepaalt de splitsingsakte de breukdelen (het aandeel van iedere eigenaar in de gemeenschappelijke delen) en de bijbehorende stemverhoudingen.

Splitsingsreglement: Dit reglement maakt onderdeel uit van de splitsingsakte en bevat gedetailleerde regels over het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Hierin staat bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor welke onderhoudswerkzaamheden en hoe de kosten worden verdeeld.
 

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de splitsingsakte en het splitsingsreglement en bevat regels die specifiek zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen de VvE. Dit reglement wordt door de VvE zelf opgesteld en kan zaken regelen als huisdieren, geluidsoverlast, gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en het schoonhouden van de gemeenschappelijke delen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de splitsingsakte en het splitsingsreglement.


Modelreglementen

Er zijn verschillende modelreglementen die als basis kunnen dienen voor het opstellen van een splitsingsreglement en huishoudelijk reglement. Deze modelreglementen worden opgesteld door organisaties zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en bieden een standaard die VvE's kunnen volgen. Voorbeelden hiervan zijn het Modelreglement 1973, Modelreglement 1992, Modelreglement 2006 en het meest recente Modelreglement 2017.
Elk modelreglement is aangepast aan de wet- en regelgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd.

Wetgeving

De Wet op het Appartementsrecht is de belangrijkste wettelijke basis voor VvE's. Deze wet, onderdeel van het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, Titel 9), regelt de rechten en plichten van appartementseigenaren. De wet bepaalt onder andere hoe een VvE moet worden opgericht, welke organen binnen de VvE aanwezig moeten zijn (zoals de vergadering van eigenaars en het bestuur) en hoe besluitvorming binnen de VvE plaatsvindt.